« هفت طریق يکی »

در روح… می توان هفت ناحیه را متصور شد. پس اگرشعور هفت نوع است، دانایان نیز به طور کلی هفت گروه اند…

عده ای باکلمات دانسته اند و دانسته خود را نیز از کلمات آموخته اند. این ها متفکرند. و اکثر مبارزان نیزاز میان متفکرانند.

عده ای دیگر از رویاها می آموزند و دانایی شان بواسطه معرفت رویاست.

بعضی مشاهده گرند. اینان می بینند و از این بینایی است که در می یابند. هوشیارند واین هوشیاری از نگاهشان است.

گروهی دیگر به ظاهر خاموش اند. به سکوت رفته اند و آنچه می دانند از ناگفته هاست. بنابراین امکان بیان یافته خویش را با کلمات ندارند. آنان درارتباط با اسرارند. رازدان اند پس بر دهانشان قفل زده شده و درباره اسرار چیزی نمی گویند، چون تفسیری از آن ندارند.

عده ای دیگر قلبیون اند. آنها با قلب خود می دانند. حس می کنند و از همین طریق باخبرند. اصل روششان دوست داشتن است و از راه همین مهرورزی است که آگاه می شوند.

لکن همه این هفت گروه در روح دانان خلاصه می شود. روح دانان از تمام انواع شعور و قدرت هفتگانه و از همه مراتب روح هفت گانه برخوردارند. این ها یکی دانند . یکی را دریافته اند و همه چیز را به اویافته اند. اینان از یک حقیقت نامحدود برخوردار شده اند که در همه چیز هست و همه چیز از اوست. پس هر چیز را به لزوم می دانند و هر کاری را به لزوم میتوانند. همذات گری، یکسان بینی و یکسو نگری از ویژگی های آنان است. به سهولت قادرند خود را به جای فرد یا چیز دیگری بگذارند و از موضع آن، زندگی را تجربه کنند. در همه چیز یکی را می بینند و می شنوند. تنها یکی را پذیرفته اند و هرچه پذیرفته اند حامل آن یکی است. همه چیزشان همان یکیست و به دو و چند آلوده نمی شوند. اینان سرشار از روح الهی اند. زنده اند، و قادرند جریان های زندگی بخش را سرایت دهند و جاری سازند… انواع هفتگانه شعور در دسترسشان است. بر سکوت و رویا و مشاهده و تفکر … احاطه دارند لکن بنابر لزوم طریق دانایی شان در شرایط مختلف تغییر می کند اما با اینحال یکی بیش نیست.

زندگی آنها تماماً «لا اله الا هو»ست و همه حرکاتشان بر همین اصل است. کامل ترین و بالاترین، بلکه دانایی و توانایی نامحدود برای اینان است. این دانایی پاسخگوی همه نیازها و سوالات و خواسته های بشر در همه سطوح است…

منبع: کتاب آمین (ایلیا ؛ معلم بزرگ تفکر)

ایلیا , ایلیا رام الله , ایلیا میم , پیمان فتاحی , جمعیت ال یاسین, الیاس رام الله ,فتاحی , ال یاسین , استاد ایلیا, ایلیا میم رام الله, الیا رام الله, رامالله, رام اله, ایلیا رام اله, راما الله, ایلیا م رامالله, ایلیا م رام الله, آل یاسین, اِلیاسین, پیمان فتاحی,ایلیا رام الله,رامالله,پ.ف,ایلیا م رام الله, ا.م.رام الله,جمعیت الیاسین,الیاس رام الله,راماله,رام اله, ایلیا رام اله, ایلیارام اله, درباره پیمان فتاحی, درباره جمعیت الیاسین, ال یاسین,

Advertisements
Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: