یکی باشیم و از تفرقه و جدایی پرهیز کنیم

یکی باشیم

 

از دیدگاهی حركت الهی چنین می گوید: همة اندیشه ها، جریانات، حركات و خواسته ها را در حضور حق، به یك دیگر پیوند زده و همسوی با هدایت الهی جهت دهیم. به عبارتی یكی باشیم و یكی گردانیم. از تفرقه، جدائی، از فاصله و تعارض پرهیز كنیم. در صلح و پیوند زندگی كنیم و از جنگ و نفاق بپرهیزیم. صلح و یگانگی را در جهان درون و بیرون برقرار سازیم.

برگرفته از تعالیم حق – جلد اول

لینک دانلودِ جریان هدایت الهی (تعالیم حق – جلد اول)

یکی,,دیدگاه,حركت الهی ,اندیشه ,جریانات,حركات ,حضور حق,هدایت الهی

 

 

Categories: Uncategorized | Tags: , , , , , , ,

Post navigation

Comments are closed.

%d bloggers like this: